31 januari 2018

Omgevingsrechtelijke aspecten bij windturbines op het land

In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts met als titel ‘Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land. Last but not least!’. Het artikel geeft een overzicht van de wijze waarop slagschaduw, lichthinder en radarverstoring van windturbines gereguleerd zijn. Verder beschrijft dit artikel hoe deze regels worden toegepast en gehandhaafd, welke uitzonderingen mogelijk zijn en welke jurisprudentie van belang is.

Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie. Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen om een extra stap te zetten en gaat voor een aandeel duurzame energie van 16% in 2023. In het Energieakkoord van september 2013 zijn afspraken gemaakt over de invulling van de extra 2%. De komende jaren worden deze afspraken verder uitgevoerd. Bestudering van het Regeerakkoord leert dat deze koers wordt voortgezet. Daarbij geldt dat gewerkt zal worden aan een nieuw klimaat- en energieakkoord waarin de sectoren zekerheid wordt gegeven aan welke doelstellingen voldaan moet worden op langere termijn.

Doelstellingen Energieakkoord: windenergie belangrijke bron

Windenergie vormt een belangrijke bron om de in het Energieakkoord van september 2013 opgenomen doelstellingen te bereiken. Sterker nog, windenergie staat in het Energieakkoord met stip op één als bron om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. In lijn hiermee is de vaststelling van de Structuurvisie Windenergie op Land (SvWOL) op 28 maart 2014. In deze structuurvisie zijn elf locaties in Nederland aangewezen waar de komende jaren grootschalige windenergieprojecten, projecten met een opgesteld vermogen van 100 MW of meer, worden gerealiseerd.

Juridische aspecten rond windenergie

De afgelopen tijd hebben de juridische aspecten rond windenergie op land - terecht - op warme belangstelling in de literatuur mogen rekenen. In het begin ging het daarbij met name om de ruimtelijke inpassing van windturbines. De laatste jaren zijn steeds meer artikelen verschenen waarin wordt stilgestaan bij de milieueffecten. Inmiddels hebben de meeste deelaspecten de revue gepasseerd. Slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land vormen echter onderwerpen die de pennen nog niet in beweging hebben gebracht. Dit, in combinatie met het feit dat deze onderwerpen regelmatig naar voren worden gebracht in procedures, vormt genoeg reden om in deze bijdrage - last but not least - stil te staan bij de juridische aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land.

Lees hier het volledige artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht.