12 april 2018

(On)mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk

Voor de nieuwe editie van Onderneming en Financiering staat heeft Maaike van der Zee het artikel (On)mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk geschreven. 

Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest gewezen over de mogelijkheden van verpanding van het onderhanden werk onder de geneeskundige behandelingsovereenkomst (het arrest Famed/Kreikamp q.q.). Het oordeel van de Hoge Raad komt erop neer dat zorgaanbieders hun 'onderhanden werk'-positie onder omstandigheden rechtsgeldig kunnen verpanden, bijvoorbeeld ten behoeve van externe financiers.

Maar wat is onderhanden werk precies en wat is het onderwerp van verpanding bij de verpanding van dat onderhanden werk? In dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vragen. Ook wordt ingegaan op het arrest Famed/Kreikamp q.q. Ten slotte worden de (on)mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk onder de overeenkomst tot aanneming van werk behandeld.