3 januari 2019

Van de Wob naar de Woo

Sinds april 2016 ligt het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) bij de Eerste Kamer. In het regeerakkoord van 2017 is opgenomen dat wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen, zonder hoge kosten voor de organisatie.

Ook is afgesproken dat het kabinet in overleg treedt met de initiatiefnemers van de Woo. Op 2 januari 2019 is het resultaat van dat overleg bekend gemaakt: aan de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Woo aangeboden. In de publicatie Van de Wob naar de Woo (2) bieden wij een overzicht van wat er voor bestuursorganen zal veranderen, als dit gewijzigde wetsvoorstel voor de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal vervangen.

Meer informatie

Meer weten over de Wob/de Woo? Neem dan contact op met onze Wob-servicedesk. Hier kunnen bestuurders en ambtenaren terecht met al hun vragen over de Wet openbaarheid van bestuur en het Wetsvoorstel open overheid.