Algemene voorwaarden

1. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Pels Rijcken.

2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de naamloze vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3. Iedere aansprakelijkheid van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

4. Bij het inschakelen van derden zal Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV.

6. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn, omdat de bankinstelling waar die stichting één of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV alsmede de aan haar verbonden notarissen aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor het geval dat de kwaliteitsrekening(en) notariaat een tekort vertonen omdat de bankinstelling waar die rekening(en) word(t)(en) aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

7. Niet alleen Pels Rijcken & Droogleever NV maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de naamloze vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

10. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

13. Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing. Deze is gepubliceerd op www.pelsrijcken.nl. Op onze notariële dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie hierover www.knb.nlwww.degeschillencommissie.nl en www.notaris.nl.

14. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag, 11 februari 2015 onder nummer 19/2015