Algemene voorwaarden

1. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is een naamloze vennootschap. De
naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Pels Rijcken.

2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV, hetzij
aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of
namens de naamloze vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek zijn niet van toepassing.

3. Iedere aansprakelijkheid van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is
beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende
polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden
nadere informatie worden verschaft.

4. Bij het inschakelen van derden zal Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV
steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV is
niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn NV gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke
opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV tegen alle
aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen,
die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de
opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn NV.

6. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de
opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer
rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen. Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. alsmede de aan haar verbonden notarissen
aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor het geval dat de kwaliteitsrekening(en)
notariaat een tekort vertonen omdat de bankinstelling waar die rekening(en) word(t)(en)
aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

7. Niet alleen Pels Rijcken & Droogleever NV maar ook alle (rechts)personen, waaronder de
Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de
opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep
doen.

8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van
diegenen die voor de naamloze vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening
gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de
declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV
gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

10. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen
telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex
voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien
verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV
wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen
de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV voortvloeien kunnen ter
beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In
geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de
Nederlandse tekst bindend zijn.

13. Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling advocatuur
van toepassing. Deze is gepubliceerd op www.pelsrijcken.nl. Op onze notariële
dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie
hierover www.knb.nl, www.degeschillencommissie.nl en www.notaris.nl.

14. Het rentepercentage op de door de notarissen van PRDF aangehouden kwaliteitsrekening
kan zowel positief als negatief zijn. De notarissen van PRDF zijn gerechtigd de negatieve
rente die de bank over het saldo op de kwaliteitsrekening in rekening brengt, door te
belasten. Dit gebeurt naar evenredigheid en hangt verder af van de duur van de
bewaarperiode. De notarissen van PRDF zullen de positieve rente die de bank over het saldo op de
kwaliteitsrekening vergoedt aan de rechthebbende ten goede laten komen. Dit gebeurt
naar evenredigheid en hangt verder af van de duur van de bewaarperiode. De vergoeding
van rente blijft achterwege wanneer de voor de berekening ervan te maken kosten niet in
verhouding staan tot het rentebedrag.

15. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de
opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag, 16 juli 2020 onder nummer 36/2020.