Normalisering

Het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent een grondige wijziging binnen het ambtenarenrecht. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze wet vallen alle ambtenaren onder het civiele arbeidsrecht. Dit betekent dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zullen zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.

Normalisering 1240x650

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal dan ook een grote impact hebben op alle overheidsorganisaties en haar ambtenaren. Daarom is het belangrijk dat u als overheidsorganisatie op de hoogte bent van de inhoud van de wet en de nieuwe rechtspositie van uw ambtenaren, maar ook dat u weet hoe u uw organisatie het beste op de transitie kan voorbereiden. Wij hebben het wetgevingsproces op de voet gevolgd en adviseren cliënten over de wijzigingen die zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld over de vraag wat er gebeurt als er op de datum van inwerkintreding nog geen nieuwe CAO is overeengekomen, over de doorwerking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht, of over de vraag hoe ambtenaren aan collectieve afspraken kunnen worden gebonden. Daarnaast zijn wij volop bezig met het ontslagrecht (de Wet werk en zekerheid), dat sinds 1 januari en juli 2015 voor het bedrijfsleven geldt nu het wetsvoorstel is aangenomen, dus ook voor vele ambtenaren.

www.normalisering.nl
Op de website www.normalisering.nl wordt op een heldere manier een overzicht gegeven van de complete parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. U vindt op deze website alle kamerstukken, de wijzigingen in bestaande wetten duidelijk gemaakt met track changes en bovendien de toelichting die in de parlementaire geschiedenis wordt gegeven, opgenomen per wetsartikel.

Vragen?
Heeft u vragen over wat u moet doen om uw organisatie voor te bereiden op de Normalisering? Neem contact op met 
Sandra van Heukelom-Verhage of Monique de Witte-van den Haak.

Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en bieden u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met ons te spreken over de wijzigingen in het arbeids- en ambtenarenrecht. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een brainstormsessie bij uw organisatie.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
Contactpersonen

Normalisering

  • Sandra van Heukelom-VerhageAdvocaat, partner
  • Monique de Witte-van den HaakAdvocaat, partner