Terug naar overzicht
Kennis

Blogreeks Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn bij milieucalamiteiten – Compenserende herstelmaatregelen voor tijdelijk verlies van natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties

Milieucalamiteiten zoals een brand bij een industriële inrichting of een zeeschip dat een grote hoeveelheid lading verliest, kunnen tot het verlies van ecosysteemfuncties leiden. De Europese Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (Environmental Liability Directive 2004 (Richtlijn 2004/35/EG)) (hierna: ELD) biedt bij aanmerkelijke milieuschade de mogelijkheid om maatregelen te eisen of te nemen die erop zijn gericht om natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties te herstellen én het tussentijds verlies daarvan te compenseren. Daarmee biedt de ELD meer mogelijkheden voor een volledig milieuherstel dan andere juridische instrumenten uit het Nederlandse milieurecht. Toch wordt, opvallend genoeg, de richtlijn weinig gebruikt in Nederland.

Blogreeks

In deze blogreeks gaan wij in op de mogelijkheden die de ELD bij milieucalamiteiten biedt aan het bevoegd gezag. In onze eerste blog hebben wij een introductie tot de ELD gegeven. In de tweede blog zijn wij ingegaan op de aard en inhoud van de herstelmaatregelen die op grond van de ELD kunnen worden genomen en/of verlangd. In dit laatste deel van deze reeks gaan wij in op de compenserende herstelmaatregelen voor tijdelijk verlies van natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties die op grond van de ELD kunnen worden getroffen.

Interim losses

Na een milieu-incident zullen de natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties van een getroffen (natuur)gebied onder het niveau van de referentietoestand zijn geraakt. Indien succesvol zullen de getroffen primaire en (eventueel) complementaire herstelmaatregelen de natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties van het getroffen gebied herstellen naar de referentietoestand. Ondanks de getroffen maatregelen kan dit jaren duren. Het tussentijdse verlies worden de interim losses genoemd. Op de onderstaande grafiek is weergegeven wat wordt bedoeld met interim losses.