MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor Pels Rijcken in: hoogwaardige juridische dienstverlening met oog voor zakelijke prestaties, maar ook voor sociale aspecten en het milieu. Die visie is gebaseerd op de gedachte dat wij als kantoor onverbrekelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Duurzaam ondernemen betekent dat je je als organisatie rekenschap geeft van de effecten van je handelen op de mensen die je organisatie vormen en op je omgeving in de ruimste zin van het woord. Je betrekt daarbij nadrukkelijk de langere termijn. Onze visie brengen wij tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, personeelsbeleid waarin een plezierig en stimulerend werkklimaat en diversiteit centraal staan en maatschappelijke betrokkenheid.

Bedrijfsvoering

Pels Rijcken kiest bewust voor een centrale locatie in Den Haag, dichtbij het station en uitvalswegen, en ook in de nabijheid van de grootste cliënten. Het merendeel (circa 70%) van de medewerkers komt naar het werk met het openbaar vervoer en/of de fiets. In onze wijze van bedrijfsvoering wordt aandacht geschonken aan bewust omgaan met de werkomgeving. Wij stimuleren het digitale werken en proberen het gebruik van papier terug te dringen. Bij de inkoop van producten en diensten wordt rekening gehouden met het aspect duurzaamheid.

Personeelsbeleid

Welzijn van werknemers en een goede werksfeer hebben voortdurend de aandacht, onder meer door de dialoog hierover binnen het kantoor te bevorderen. Alle juridische en niet-juridische medewerkers, krijgen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die bij hun talenten passen. Het Bureau opleidingen van Pels Rijcken geeft, deels in samenspraak met HR, vorm aan interne opleidingen en adviseert over het volgen van externe opleidingen. Pels Rijcken heeft de intentieverklaring 'Diversiteit binnen de advocatuur' en het Charter 'Talent naar de top' getekend. Pels Rijcken heeft van de 10 grootste advocatenkantoren van Nederland het grootste percentage vrouwelijke advocaten én vrouwelijke partners. Pels Rijcken is het eerste en enige advocatenkantoor dat is gecertificeerd als Top Employer door het onafhankelijke instituut CRF.

Maatschappelijk betrokken

Extern toont Pels Rijcken maatschappelijke betrokkenheid op verschillende manieren. Behalve door te werken voor een aantal goede doelenorganisaties verleent het kantoor gesubsidieerde rechtsbijstand, met name in cassatiezaken en notariële zaken. Ook verzorgen advocaten en notarissen van Pels Rijcken cursussen in het kader van de permanente opleiding; zij delen hun kennis met andere advocaten. Ook doen zij vrijwilligerswerk voor onder meer IMC Weekendschool en Stichting Giving Back.  

Bovendien is Pels Rijcken een van de founding partners van ACCESS. ACCESS is een wereldwijde non-profit organisatie  die verschillende vormen van internationale geschillenbeslechting beoogt te faciliteren, met name door in Den Haag één of meerdere instituten voor internationale geschillenbeslechting op te richten of uit te bouwen. Pels Rijcken participeert in het bijzonder in het onderdeel van het project dat ziet op de internationale geschillenbeslechting in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name de onderdelen mensenrechten en milieu. Een van onze partners heeft zitting in het bestuur van ACCESS.

Daarnaast werkt kantoor mee aan het project "Law of the Future" van The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) dat tot doel heeft om scenario's te ontwikkelen die beschrijven hoe het recht er in het jaar 2030 uit zou kunnen zien. Verder is Pels Rijcken een erkend leerbedrijf voor leerlingen van het MBO op secretarieel gebied. Pels Rijcken sponsort een groot aantal goede doelen. Zo neemt het kantoor deel aan NL Doet en kunnen de medewerkers hun kerstgeschenk aan een goed doel schenken.

Pels Rijcken is ook corporate partner van het Nederlands Dans Theater in Den Haag.

Interne betrokkenheid

Intern streeft Pels Rijcken ernaar maatschappelijk ondernemen als gedachtegoed breed in de organisatie te verankeren. Immers, maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt alleen als het tot het DNA van de organisatie hoort en alle medewerkers zich, vanuit hun eigen positie afvragen wat ze kunnen bijdragen. Dit bereikt Pels Rijcken door een brede doorsnede van de medewerkers te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van MVO-activiteiten. Naast een werkgroep MVO heeft kantoor een 20-tal MVO-ambassadeurs, die MVO bij en met hun collega's op de kaart zetten.

Educatie

Begin 2017 heeft Pels Rijcken gekozen voor het thema 'Educatie', mede omdat Pels Rijcken een kennisorganisatie is. Dit thema is drie jaar lang leidend in het MVO-beleid, waarbij de focus ligt op geschreven en gesproken taal. Dit komt tot uiting in de activiteiten die we als kantoor kiezen voor bijvoorbeeld de Dag van de Duurzaamheid en NL Doet, maar ook in ons goede doelenbeleid. Financiële bijdragen of bijdragen in natura kunnen worden toegekend aan organisaties die zich bezig houden met educatie met een duurzaam of blijvend resultaat zonder winstoogmerk. De voorkeur gaat hierbij uit naar projecten in de regio Haaglanden.