Privacyverklaring mailings

For English please follow this link.

1. Privacy

Pels Rijcken wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Pels Rijcken uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Pels Rijcken verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Pels Rijcken voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van Pels Rijcken;
 • prospects van Pels Rijcken;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen van Pels Rijcken.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

Pels Rijcken verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
 1. u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Pels Rijcken voor de behandeling van uw zaak;
 2. u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 3. u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.

Pels Rijcken verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Pels Rijcken om u nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Pels Rijcken verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

Doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten

Adres (zakelijk en privé)

Om contact met u op te kunnen nemen

Functie of beroep

Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren

Titel(s)

Voor de juiste aanhef

E-mailadres

Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen

Telefoonnummer, mobiele nummer

Om contact met u op te kunnen nemen

Geslacht

Voor de juiste aanhef

Bedrijf of organisatie

Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties

 

Link naar uw LinkedIn-pagina

Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden

Uw contactpersoon bij Pels Rijcken

Om onze digitale berichten te kunnen personaliseren

Interessegebieden (praktijkgebieden, thema's en/of sectoren) slechts voor zover u deze hebt opgegeven

Om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt

 

 

(Eerdere) Nieuwsbrieven, whitepapers en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd

Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren

Dieetwensen*

Om het menu aan te passen dat we aanbieden tijdens onze evenementen. Deze informatie wordt meteen na het beëindigen van het evenement verwijderd.

Contactgegevens van uw secretarieel medewerker

Om contact met u op te kunnen nemen

 

 

Opt-in

Om opt-in formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen 

Opt-out

Om opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt. Deze informatie wordt meteen verwijderd nadat gevolg aan uw opt-out is gegeven

 

Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam)

 

Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren

 *Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van Pels Rijcken heeft opgegeven.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Pels Rijcken informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Pels Rijcken stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 1. uw onderneming houdt op te bestaan;
 2. in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Pels Rijcken.

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Pels Rijcken ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Pels Rijcken te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Pels Rijcken, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of aan info@pelsrijcken.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

Pels Rijcken deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Pels Rijcken kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pels Rijcken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.pelsrijcken.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Pels Rijcken, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of kunt u contact opnemen via info@pelsrijcken.nl.

Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van Pels Rijcken kunt u contact opnemen via info@pelsrijcken.nl.

Den Haag, 30 april 2018