Advies | Financiële ondernemingen

Financiële ondernemingen worden geconfronteerd met steeds complexere regelgeving op diverse terreinen. Deze vaak Europese regels stellen voortdurend hogere eisen aan financiële ondernemingen maar zijn lang niet altijd even helder. Bovendien wordt van financiële ondernemingen verwacht dat zij niet alleen voldoen aan de wettelijke kaders, maar ook handelen naar wat maatschappelijk acceptabel is. Dit vraagt om heldere advisering. Wij adviseren financiële ondernemingen over die onderwerpen waar wij specifieke kennis van en ervaring mee hebben.

New Babylon Den Haag | Pels Rijcken advocaten en notarissen

Aansprakelijkheid (zorgplicht, financiële producten, prospectus, bestuurders)

Wij adviseren financiële ondernemingen (banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen) over hun zorgplicht, de werking van gestructureerde financiële producten, de inrichting van effectendienstverlening en over de inhoud van prospectussen. Daarnaast adviseren wij bestuurders over de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld en over hun aansprakelijkheidspositie. 

Track record

 • Advisering over aansprakelijkheidspositie in het kader van de beursgang van een grote financiële onderneming
 • Advisering aan een grote internationale bank over productaansprakelijkheid
 • Advisering aan een semipublieke instelling over een close out traject van een complex derivatenproduct
 • Advisering over MKB-rentederivatenkwestie


Key contacts
Martijn Kloppenburg, Peter van Kippersluis

Digitalisering, datagebruik, privacy

Financiële ondernemingen opereren meer en meer digitaal. Dat brengt nieuwe uitdagingen mee en vergt specialistische kennis. Onze dataprotectiespecialisten adviseren van oudsher publieke entiteiten met betrekking tot de bescherming van gegevens. In lijn met huidige ontwikkelingen adviseren wij tegenwoordig tevens een groeiend aantal  financiële ondernemingen over het verwerken, beheren en beschermen van data en over privacyvraagstukken. 

Track record

 • Huisadvocaat van Autoriteit Persoonsgegevens
 • Huisadvocaat van het Openbaar Ministerie
 • Huisadvocaat van de Rijksoverheid, de grote gemeenten en provincies op het terrein van digitalisering, datagebruik en privacy
 • Het uitvoeren van een telefonische helpdesk voor privacy- en databeschermingvraagstukken


Key contacts
Cécile Bitter, Sikke Kingma

Compliance, integriteit en governance

Compliance, integriteit en governance worden steeds belangrijker voor financiële ondernemingen. Advisering daarover speelt een centrale rol in onze praktijk. Wij adviseren bedrijven en toezichthouders op vrijwel dagelijkse basis over governance issues en compliance vraagstukken.

Track record

 • Advisering van een grote verzekeraar over de inrichting van de interne compliance structuur
 • Inrichting van de governance en bedrijfsprocessen van meerdere Nederlandse kredietverstrekkers
 • Inrichting van governance en bedrijfsprocessen van een investeringsplatform van Nederlandse pensioenfondsen
 • Huisadvocaat DNB, AFM, en Ministerie van Financiën 


Key contacts
Raimond Dufour, Ameer Muhammad 

Recovery, restructuring en insolventie

Wij zijn gedurende de financiële crisis en daarna nauw betrokken geweest bij de nationalisaties van financiële ondernemingen en de daarmee samenhangende procedures. Ook adviseren wij over Solvency II, CRD IV en pre-noodregelingscenario's ten aanzien van verzekeraars. Daarnaast zijn wij betrokken bij financiële herstructureringen in de pensioen-, zorg-, en onderwijssector.

Track record

 • Bijstand bij de nationalisaties van ABN AMRO, SNS Reaal en ASR
 • Bijstand bij de steunmaatregelen ten behoeve van ING en AEGON


Key contacts
Peter van Kippersluis, René van de Klashorst

Financiering en zekerheden

Wij adviseren over financiering en zekerheden in de breedste zin van het woord. Zo zijn wij ervaren in het creëren van zekerhedenstructuren, mede met het oog op het beschermen van publieke belangen zoals de gesepareerde financiering en zekerstelling van grote milieuoperaties in de kernenergiesector, de specifieke financiering van instellingen in de zorgsector en in andere sectoren. Ook adviseren wij onze cliënten in geval van (dreigende) insolventie en procederen wij waar nodig om de belangen van onze cliënten te behartigen. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van insolventierecht en wij staan onder meer grote financiële instellingen, zorgverzekeraars en (semi-)publieke instellingen bij.

 • Advisering over de zekerhedenstructuur van een professionele borginstelling
 • Advisering van verschillende publieke instellen over het aangaan van leningsdocumentatie
 • Advisering en bijstand in grote faillissementen van maatschappelijke betekenis


Key contacts
Jorrit van der Weide
, Maaike van der Zee

ContactpersonenAdvies | Financiële ondernemingen

 
René van de Klashorst
Advocaat, partner

+31 70 5153 777
+31 6 20604322Bekijk het profiel
 
Martijn Kloppenburg
Senior advocaat

+31 70 5153 867
+31 6 53736474Bekijk het profiel